Научният център за История и Археология на войната (за историко-археологически изследвания на войната) към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” е създаден през 2015 година с цел извършване научно-изследователска дейност насочена към проучаването на българската и световната История и Археология на войната.

ЦЕЛИ:

  1. Извеждане на проучванията по Историята и Археологията на военното дело на ниво, съответстващо на световните постижения в областта;
  2. Популяризиране на тематиката сред научните среди и широката общественост;
  3. Осъществяване на възпитание с патриотична насоченост посредством изследванията по История и археология на войната на ученици, студенти, курсанти и в по-широк смисъл на българското население.

Задачите на НЦИАВ са свързани с осъществяване на следните основни дейности:

  1. Създаване собствена научна продукция – членовете на центъра ще разработват минимум по една научна работа по тематиката на Центъра годишно;
  2. Осъществяване на контакти и провеждане на съвместни дейности с други български и чуждестранни институции, научни звена, учени и личности, провеждащи изследвания или други дейности свързани с проучването на световната или българската История и Археология на войната;
  3. Популяризиране на изследванията върху българската и световната История и Археология на войната посредством организиране на публични лекции, семинари, кръгли маси и научни конференции, на които да бъдат канени български и чуждестранни учени, занимаващи се с проблематиката на Центъра;
  4. Създаване собствена библиотека и научен архив в електронен и/или материален вид;
  5. Разработване курсове от лекции, свързани с различни аспекти от българската и световната История и Археология на войната и въвеждането им в учебния процес на ПУ „Паисий Хилендарски” и други университети в България и чужбина;
  6. Участие на членовете на Центъра в национални и международни конференции;
  7. Участие на членовете на Центъра и разработване на научно-изследователски проекти на републиканско и чуждестранно ниво за осъществяване на изследвания по История и Археология на войната.